en | fr
Alaska

Aanvaarden van een erfenis: doet u het of doet u het niet ?

Het aanvaarden van een met schulden beladen erfenis kan zware gevolgen hebben, wat zijn de remedies hiertegen ?

Er is sprake van een zuivere aanvaarding wanneer de erfgenaam de volledige nalatenschap zonder meer aanvaardt. Veronderstel dat de overledene nog schulden heeft en u het vermoeden heeft dat die het aanwezige vermogen overstijgen, dan loopt u het risico dat u bij de zuivere aanvaarding van de nalatenschap de netto schuld ten laste gaat nemen. M.a.w. de schuldeisers kunnen zich tot u richten ter aflossing van de schulden van de overledene.
Dit is uiteraard te vermijden, wat zijn nu de andere mogelijkheden ?

Een radicale optie is de weigering van de erfenis, dit heeft tot gevolg dat u geen erfgenaam bent. U legt hiervoor een verklaring af bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg in het arrondissement waar de overledene woonde. Het deel van de weigerende erfgenaam wordt dan opnieuw verdeeld tussen de resterende erfgenamen. Dit betekent ook dat, mocht er toch nog een batig saldo zijn, de weigerende erfgenaam niks krijgt.

De meest aangewezen optie is de erfenis te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Hierdoor erft u nooit meer schulden dan activa en kan uw persoonlijk vermogen bijgevolg niet aangetast worden.

Bovendien is sedert 1 juli 2012 de notaris verplicht om na te gaan of de overledene fiscale of sociale schulden had. Is dit het geval dan wordt het overlijden gemeld aan de administratie, die dan “derdenbeslag” kan opleggen.
U krijgt, vanaf het overlijden, 3 maanden om een boedelbeschrijving aan te vragen, daarna hebt u 40 dagen om uw keuze kenbaar te maken.

Let wel, als u als erfgenaam de intentie heeft om de erfenis te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving, dan mogen er enkel daden van bewaring en voorlopig beheer worden gesteld, i.e. teneinde het vermogen van de overledene te beschermen. Stelt u zich echter reeds op als eigenaar, dan kan u niet meer genieten van voormelde keuzemogelijkheid.

Zo is het aangewezen om de grensbedrag van 5.000 euro te respecteren, i.e. het maximale bedrag dat u van de gemeenschappelijke of onverdeelde bankrekeningen kunt opnemen als uw partner of echtgeno(o)t(e) overlijdt. Zodra er meer opgenomen wordt, dan kan de erfgenaam de erfenis nog enkel zuiver aanvaarden.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm