en | fr
Alaska
Verwerpen

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en verwerping van nalatenschap via notaris

Waar vroeger een verwerping van een nalatenschap of een aanvaarding van de nalatenschap enkel kon gedaan worden op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de nalatenschap is opengevallen kan dit nu ook via de notaris.

Opstal

Ons opstalrecht gemoderniseerd

Voortaan wordt in de wet uitdrukkelijk voorzien dat een opstalrecht ook kan gevestigd worden boven of onder andermans grond.

leonijns

Over putopties en de toetsing aan het leonijns beding

Overeenkomsten die aan één van de vennoten de gehele winst toekennen zijn nietig. Idem dito voor het beding waarbij de gelden of goederen, door één of meer van de vennoten in de vennootschap ingebracht, worden vrijgesteld van elke bijdrage in het verlies (art. 32 W.Venn). Kan een ‘putoptie’ de toetsing doorstaan van het Leonijns beding ?

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van bestuurders in een VZW

In het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat verbinden de bestuurders de VZW. Bestuurders zijn dus niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de VZW. Zijn ze hiermee volledig uit de wind gezet ?

taart

BVBA en ongelijke dividenduitkering ?

Anders dan in een NV kunnen in een BVBA geen ‘preferente’ aandelen gecreëerd worden. Bij preferente aandelen kunnen de houders ervan een bevoorrecht dividend opstrijken. Principe in een BVBA is dat het kapitaal in een gelijk aantal aandelen verdeeld is en dat elk aandeel recht heeft op gelijke verdeling in de winst. Bestaat er dan geen mogelijkheid om vennoten binnen een BVBA te bevoordeligen ?

despido-1

Over de ad nutum herroepbaarheid van een bestuursmandaat in een NV

In een NV geldt het principe van de ‘ad nutum herroepbaarheid’ van het bestuursmandaat (art. 518 § 3 W.Venn.). Op basis hiervan kunnen bestuurders ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslaan. Dit principe wordt geacht van openbare orde te zijn wat betekent dat elke overeenkomst, elke clausule, die afbreuk doet aan dit principe absoluut nietig is.

Basics4

Stichting van Openbaar Nut: de basics

I. Kenmerken De stichting van openbaar nut is voorbehouden voor stichtingen die zijn “gericht op de verwezenlijking van een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard”. II. Oprichting a)…

Basics3

IVZW: de basics

Oorspronkelijk werd de IVZW beheerst door de Wet van 25 oktober 1919. Deze wet werd evenwel afgeschaft door de Wet van 2 mei 2002 en de bepalingen hiervan werden opgenomen in de Wet…

Basics2

VZW: de basics

De vereniging zonder winstoogmerk (VZW) wordt beheerst door de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen zoals gewijzigd door de Wet van 2…

basics

Private stichting: de basics

De private stichting is een bijzondere rechtsvorm die werd ingevoerd door de Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. Deze rechtsvorm werd…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm