en | fr
Alaska

Derdenrekeningen en boekhouding

Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars ontvangen en beheren gelden van of voor hun cliënten. Deontologisch zijn zij verplicht om deze “derdenrekeningen” op speciale bankrekeningen te storten.

In een advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (nr. 2011/16) worden de principes nog eens herhaald.

Hierbij worden de boekingen voor notarissen niet behandeld omdat deze in een specifieke reglementering zijn opgenomen.

De derdenrekeningen moeten in principe opgenomen worden onder het actief van de advocaat, gerechtsdeurwaarder of vastgoedmakelaar, behalve wanneer :
- de beroepsbeoefenaar zijn cliënt of een derde vertegenwoordigt (vb rekening geopend in naam of voor rekening van cliënt of derde)
- een wet de scheiding oplegt van de derdenrekening met het vermogen van de beroepsbeoefenaar.

De boeking gebeurt op een subrekening van de rekening 55 “kredietinstellingen”, tegenover een subrekening van de rekening 44 “Handelsschulden”, om de schuld tegenover de cliënt of derde uit te drukken.

Vermits de beroepsbeoefenaars in de regel geen voordeel mogen halen uit de derdenrekeningen, en niet over de gelden mogen beschikken, mogen deze niet geboekt worden op de “Geldbeleggingen”. Uitzondering hierop vormen de gerechtsdeurwaarders, voor wie deontologisch geen dergelijk verbod bestaat. Al is het uiteraard beter om ook bij hen voornoemde boekingswijze aan te houden.

Voor rekeningen geopend in naam of voor rekening van cliënten of derden, mag gekozen worden voor de boeking op de orderekeningen (072,073,074 en 075), met vermelding in de Toelichting bij de jaarrekening.

Ook de intresten ondergaan het zelfde lot, waarbij zij de schuld aan de cliënt of de derde verhogen. Behalve bij de gerechtsdeurwaarders, waar de intresten als een opbrengst geboekt worden.

Er dient opgemerkt dat de financiële analyse van vennootschappen met relatief belangrijke derdenrekeningen niet tot relevante conclusies leidt, indien hiermee geen rekening wordt gehouden.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm