en | fr
Alaska

Notionele intrestaftrek in goede en slechte dagen.

Gezien het grote succes van de notionele intrestaftrek heeft de wetgever voor aanslagjaar 2013 enkele beperkingen ingevoerd. Eén van deze beperkingen was dat de gegenereerde aftrek in een belastbaar tijdperk niet meer kan worden overgedragen naar een volgend belastbaar tijdperk. Dit had tot gevolg dat in jaren zonder fiscaal resultaat de notionele intrestaftrek onherroepelijk verloren was.

Om hieraan te ontsnappen zou U een fiscaal resultaat kunnen creëren voor toepassing van de 6de bewerking. Eén van deze mogelijkheden bestaat erin om de belastingvrije reserves in resultaat te brengen (=schenden van de onaantastbaarheidsvoorwaarde). Volgens de boekhoudwetgeving dient zo’n onttrekking altijd via het resultaat te passeren. Hierdoor zal er naast een fiscaal resultaat ook een beter boekhoudkundig resultaat zijn na toepassing van de fiscale aftrekken. Andere voordelen zijn ook dat de basis van de notionele intrestaftrek voor het jaar erop intact blijft (geen melt down), een positief netto-actief is belangrijk voor de bank en zorgt ervoor dat een aantal vennootschapsrechterlijke verplichtingen niet moeten worden gedaan,…

Onder de post belastingvrije reserves zullen zich hoofdzakelijk twee zaken bevinden, met name de gespreide taxatie van meerwaarden en de investeringsreserve. In beide gevallen gaat het over winsten die – zoals het woord zegt – niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting maar wel later zullen worden getaxeerd. Het uitboeken van de investeringsreserve geeft geen problemen, bij de gespreide taxatie dient er wel opgelet te worden met eventuele nalatigheidsintresten.

Op 28 januari 2014 is er een parlementaire vraag gesteld door dhr. Van Biesen omtrent deze nalatigheidsintresten. Het komt er op neer dat er enkel nalatigheidsintresten verschuldigd zijn in het 2de jaar volgend op de vrijstelling van de meerwaarde wanneer de herbeleggingsvoorwaarde nog niet is voldaan. In alle andere gevallen zijn er geen nalatigheidsintresten.

Bijkomend kunnen we alvast vermelden dat het inroepen van de beruchte antimisbruikbepaling niet veel zoden aan de dijk zal brengen aangezien er genoeg niet-fiscale motieven zijn(zie supra).

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm