en | fr
Alaska

Referentie interestvoet debet rekening courrant – 2013

Wanneer een bedrijfsleider geld leent van zijn vennootschap (via rekening-courant op de debetzijde) en hiervoor geen interest wordt betaald, zal, op grond van art. 18 §3, 1 d) KB/WIB ’92, de bedrijfsleider fictief belast worden via een voordeel van alle aard. De referentierentevoet voor deze niet hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd wordt elk jaar door de Staat vastgelegd.

Voor het inkomstenjaar 2013 bedraagt deze 8,80 %  (voor 2012 was dit  9,50%)

Hoe wordt dit voordeel berekend?

Het voordeel wordt maandelijks berekend volgens de gemiddelde stand van de rekening courant. Gezien het genoten voordeel schommelt tijdens de duur van het krediet wordt de ontlener geacht een voordeel te verkrijgen bij het einde van elke kalendermaand waarin hij over de geleende gelden heeft beschikt.

Ingeval de rekening courant van de bedrijfsleider, in de loop van een jaar geen abnormale schommelingen hebben ondergaan, mag het voordeel op jaarbasis worden berekend door de som van het krediet op de eerste en de laatste dag van het jaar te delen door twee. Op deze gemiddelde stand dient dan de referentierentevoet (voor inkomstenjaar 2013 : 8,80 %)  te worden toegepast.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm