en | fr
Alaska

Sponsoring van verenigingen: een fiscale benadering.

Veel verenigingen ontvangen sponsorgelden om de ‘clubkas’ te spijzen, er moet echter wel rekening gehouden worden met de fiscale impact van deze ontvangsten.

Ontvanger van sponsoring:

Indien de ontvanger een feitelijke vereniging is zullen de leden van de vereniging belast worden op deze ‘behaalde winsten’ dan wel als ‘diverse inkomsten’ (indien zij niet beroepsmatig als lid bij de vereniging verbonden zijn). Deze bedragen zullen door de sponsorgever op een fiche 281.50 gemeld moeten worden.

Indien de ontvanger een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) is zullen de ontvangsten niet belast worden in de rechtspersonenbelasting. Er moet wel nagegaan worden of het ontvangen van sponsoring louter een bijkomstige activiteit is om de hoofdactiviteit te ondersteunen. Indien de sponsoring als hoofdactiviteit wordt aanzien dan kan de vzw belast worden in de vennootschapsbelasting (i.p.v. rechtspersonenbelasting) met als gevolgd dat de ontvangsten van sponsering wel degelijk belastbaar zijn.

Sponsorgever:

Langs de kant van de sponsorgever wordt de vraag vaak gesteld of de sponsoring aftrekbaar is als beroepskost.

Hierbij moet duidelijk een onderscheid gemaakt worden of er al dan niet een tegenprestatie tegenover de sponsoring staat.

Indien de sponsorgever in ruil voor het sponsorbedrag publiciteit (in een boekje, op een reclamepaneel, …) krijgt of een andere tegenprestatie, dan wordt deze kost aanvaard en is deze volledig aftrekbaar.

Indien er geen tegenprestatie is, de gever doet het uit sympathie, dan zijn deze uitgaven geen beroepskost en bijgevolg niet fiscaal aftrekbaar. In dit geval werd deze uitgave namelijk niet gedaan met het oog op de tot-stand houding of de vergroting van de economische activiteit.

BTW:

Bij het ontvangen van sponsorgelden moet er echter ook rekening gehouden worden met het BTW-aspect. Ontvangen sponsorgelden zijn namelijk ontvangsten die in principe onderworpen zijn aan BTW waardoor sommige verenigingen die voor hun overige activiteiten vrijgesteld zijn van BTW  (bv. sportclubs die vrijgesteld zijn van BTW volgens art 44 WBTW) hierdoor gemengde BTW-plichtigen worden.

Het is echter wel mogelijk volledig vrijgesteld te blijven van BTW indien de totale belastbare ontvangsten niet meer dan € 5.580,00 bruto op jaarbasis bedragen. Per 01 juli 2014 zal deze grens waarschijnlijk verhoogd worden tot € 15.000,00. Hierbij is het wel noodzakelijk een BTW nummer aan te vragen onder de vrijstellingsregeling van art 56 WBTW (kleine ondernemingen).

 
1 comment on this postSubmit yours
  1. als de ontvanger van de sponserinbg een vzw is, moet de sponsorgever dan ook een fiche 281.50 opstellen ?

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm