en | fr
Alaska
"Personenbelasting" tag
Huurwaarde

De huurwaarde van uw buitenlands onroerend goed?

In een recente circulaire heeft de fiscus duidelijk aangegeven welke huurwaarde u moet opnemen in uw aangifte personenbelasting ingeval u uw in Frankrijk gelegen buitenverblijf niet verhuurt. In een antwoord op een parlementaire…

Buitenlands onroerend goed

Vergeet uw buitenlands buitenverblijf niet aan te geven!

Eind mei 2016 heeft de fiscus nogmaals benadrukt dat ook de inkomsten van buitenlandse onroerende goederen dienen te worden opgenomen in de aangifte personenbelasting. Een recente circulaire van 29 juni 2016 geeft nadere…

belastingsbrief

DE BELASTINGAANGIFTE : ZELFS DE FISCUS ZIET HET NIET MEER ZITTEN

Laat ons maar meteen met de deur in huis vallen : de aangifte in de personenbelasting is een schande. In tijden waarin iedereen snakt naar een efficiënte overheid, naar minder papier, naar een…

ontsnapping

BTW-aftrek op personenwagens anders bekeken

Sinds 1 januari 2012 kan u op een personenwagen slechts BTW aftrekken in verhouding tot het beroepsgebruik. Volgens de BTW-administratie dient hierbij enkel rekening te worden gehouden met strikte beroepsverplaatsingen. Het woon-werk verkeer valt hier jammer genoeg buiten. We vermoeden dat bij een groot aantal belastingplichtigen het beroepsgebruik hierdoor onder de 50 % zal liggen. Gelukkig bestaat er een oplossing.

Conceptual golf sign

Sociaal toerisme: geen activiteit van winstgevende aard

Opdat een VZW aan de vennootschapsbelasting zou kunnen onderworpen worden is vereist dat ze zich bezig houdt met verrichtingen van winstgevende aard. En zelfs al houdt de VZW zich bezig met winstgevende activiteiten, dan nog is deze niet automatisch onderworpen aan de vennootschapsbelastingen. De rechtspersoon blijft onderworpen aan de rechtspersonenbelastingen als de winstgevende activiteiten bestaan uit zogenaamde “toegelaten verrichtingen”.

Zwakte

Dient u uw verzekering gewaarborgd inkomen (nog) aan te passen?

Indien uw polis gewaarborgd inkomen geen clausule bevat met de bepaling dat het inkomensverlies gedekt wordt, loopt u het risico dat de premies niet fiscaal aftrekbaar zijn. Wat kan u doen ?

autokosten3

Berekening verworpen autokosten: doorgerekende voordelen alle aard toch in mindering ?

De aftrek van beroepskosten met betrekking tot personenwagens dient beperkt te worden ten belope van een bepaald percentage in functie van de CO2-uitstoot of tot 75 % indien het brandstofkosten betreft. Autokosten die…

Vormen schadevergoedingen betaald naar aanleiding van beroepsfouten een aftrekbare beroepskost ?

De vraag of schadevergoedingen die betaald worden naar aanleiding van beroepsfouten fiscaal aftrekbaar zijn wordt beantwoord aan de hand van een casus. Een aantal vennoten van een advocatenassociatie wenst een verregaande samenwerking door…

Onderhoudsgeld voor studerende kinderen: nog een never ending story (2/2)

Opdat een kind geen deel meer zou uitmaken van het ouderlijk gezin is vereist dat het verlaten van de ouderlijke woonst een “bestendig” karakter heeft. Kinderen die tijdens hun hogere studies in een…

Onderhoudsgeld voor studerende kinderen: nog een fiscale never ending story (1/2)

De aftrek van onderhoudsgelden betaald aan studerende kinderen blijft voor discussies zorgen ussen de belastingplichtigen en de fiscus, getuige het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 30 september 2010. Een…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm