en | fr
Alaska
"Rechtspraak" tag
Tweeloop

Niet inhouden van bedrijfsvoorheffing leidt tot ‘dubbele belasting’

Een werkgever of vennootschap is verplicht om bedrijfsvoorheffing in te houden op de bezoldiging die betaald wordt aan werknemers of bedrijfsleiders, en deze door te storten aan de Staat.

1012170

Inkomsten uit verhuring zijn niet altijd huurinkomsten

Inkomsten uit de verhuring van roerende goederen (auto, meubilair, cliënteel,…) zijn in de regel belastbaar als roerende inkomsten. Dit heeft tot gevolg dat ze genieten van een bijzonder kostenforfait, afzonderlijk belast worden aan een lager tarief dan gewoonlijk, en dat er geen sociale bijdragen op verschuldigd zijn. Uitzonderlijk echter kunnen ze als beroepsinkomsten aanzien worden, wat een flinke slok op de borrel scheelt.

RIP

Sterfhuisclausule: opnieuw vangt de fiscus bot

Een koppel is reeds jaren gehuwd onder het wettelijk stelsel. De echtgenote wordt terminaal ziek, waarna het paar besluit om hun huwelijksstelsel uit te breiden met een sterfhuisclausule. Het paar past zijn huwelijkscontract…

autokosten3

Berekening verworpen autokosten: doorgerekende voordelen alle aard toch in mindering ?

De aftrek van beroepskosten met betrekking tot personenwagens dient beperkt te worden ten belope van een bepaald percentage in functie van de CO2-uitstoot of tot 75 % indien het brandstofkosten betreft. Autokosten die…

Wie kan worden belast bij het lichten van de optie van een leasingcontract van een personenwagen ?

Eerder dit jaar heeft het Hof van Cassatie (17 maart 2011) zich uitgesproken over de belastbaarheid van een voordeel in natura in hoofde van de bedrijfsleider. In casu had een vennootschap een leasingcontract…

Vormen schadevergoedingen betaald naar aanleiding van beroepsfouten een aftrekbare beroepskost ?

De vraag of schadevergoedingen die betaald worden naar aanleiding van beroepsfouten fiscaal aftrekbaar zijn wordt beantwoord aan de hand van een casus. Een aantal vennoten van een advocatenassociatie wenst een verregaande samenwerking door…

Onderhoudsgeld voor studerende kinderen: nog een never ending story (2/2)

Opdat een kind geen deel meer zou uitmaken van het ouderlijk gezin is vereist dat het verlaten van de ouderlijke woonst een “bestendig” karakter heeft. Kinderen die tijdens hun hogere studies in een…

Onderhoudsgeld voor studerende kinderen: nog een fiscale never ending story (1/2)

De aftrek van onderhoudsgelden betaald aan studerende kinderen blijft voor discussies zorgen ussen de belastingplichtigen en de fiscus, getuige het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 30 september 2010. Een…

Opgepast met verhuur handelsfonds

Wanneer een zelfstandige zijn bedrijf overlaat zijn belastingen verschuldigd op de meerwaarden, zowel op de activa als op de goodwill. Goodwill wordt in de regel belast aan 33 %. Om deze belasting te…

Het “elektronisch” bezwaarschrift

Op 28 januari 2010 moest de rechtbank van Hasselt zich uitspreken over de geldigheid van een bezwaarschrift dat via email was ingediend. Meer en meer belastingplichtigen nemen hun toevlucht tot email om te…

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm