en | fr
Alaska
"Vennootschap" tag
ESY-007054023 - © - lev dolgachov

Groepspraktijk: kopen of huren?

In de voorbije Artsenkranten werd al enkele keren de voor- en nadelen aangekaart van aankoop of huur van een artsenpraktijk. We kregen de vraag om wat dieper in te gaan op het specifieke…

foto calculator

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage onwettig?

Iedere in België gevestigde vennootschap betaalt een jaarlijkse vennootschapsbijdrage van 347,50 EUR of 868,00 EUR aan haar Sociaal Verzekeringsfonds. De wettigheid van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage staat momenteel onder vuur. Het Grondwettelijk Hof oordeelde…

Foto arts

Samenwerking Alaska – Artsenkrant van start: Eenpersoonszaak of vennootschap?

Moet ik een vennootschap oprichten of niet? Het is waarschijnlijk een van de meest prangende vragen die een soloarts zich stelt… en die niet in één artikel kan beantwoord worden. Een eerste aanzet….

spaarvarken

Derdenrekeningen en boekhouding

Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars ontvangen en beheren gelden van of voor hun cliënten. Deontologisch zijn zij verplicht om deze “derdenrekeningen” op speciale bankrekeningen te storten.

taart

BVBA en ongelijke dividenduitkering ?

Anders dan in een NV kunnen in een BVBA geen ‘preferente’ aandelen gecreëerd worden. Bij preferente aandelen kunnen de houders ervan een bevoorrecht dividend opstrijken. Principe in een BVBA is dat het kapitaal in een gelijk aantal aandelen verdeeld is en dat elk aandeel recht heeft op gelijke verdeling in de winst. Bestaat er dan geen mogelijkheid om vennoten binnen een BVBA te bevoordeligen ?

despido-1

Over de ad nutum herroepbaarheid van een bestuursmandaat in een NV

In een NV geldt het principe van de ‘ad nutum herroepbaarheid’ van het bestuursmandaat (art. 518 § 3 W.Venn.). Op basis hiervan kunnen bestuurders ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslaan. Dit principe wordt geacht van openbare orde te zijn wat betekent dat elke overeenkomst, elke clausule, die afbreuk doet aan dit principe absoluut nietig is.

ontsnapping

BTW-aftrek op personenwagens anders bekeken

Sinds 1 januari 2012 kan u op een personenwagen slechts BTW aftrekken in verhouding tot het beroepsgebruik. Volgens de BTW-administratie dient hierbij enkel rekening te worden gehouden met strikte beroepsverplaatsingen. Het woon-werk verkeer valt hier jammer genoeg buiten. We vermoeden dat bij een groot aantal belastingplichtigen het beroepsgebruik hierdoor onder de 50 % zal liggen. Gelukkig bestaat er een oplossing.

Boost

Waardering van de uitgestelde belastingen, een boost voor de notionele interestaftrek?

Het doordacht boeken van een meerwaarde bij gespreide belasting, kan U dus een dubbel voordeel opleveren, nl de spreiding van de belasting, en de gelijktijdige optimalisatie van de notionele intrestaftrek.

Bescherming

(Forfaitaire) kostenvergoedingen – Bent u gewapend tegen een fiscale of sociale controle?

Bijna elke vennootschap in België maakt gebruik van de post “(forfaitaire) vergoeding voor kosten eigen aan de werkgever” als alternatieve vorm van verloning voor haar werknemers. Maar zowel de bevoegde inspectiediensten als de fiscale administraties richten steeds meer hun pijlen op de samenstelling van deze forfaitaire kostenvergoedingen.

Conceptual golf sign

Sociaal toerisme: geen activiteit van winstgevende aard

Opdat een VZW aan de vennootschapsbelasting zou kunnen onderworpen worden is vereist dat ze zich bezig houdt met verrichtingen van winstgevende aard. En zelfs al houdt de VZW zich bezig met winstgevende activiteiten, dan nog is deze niet automatisch onderworpen aan de vennootschapsbelastingen. De rechtspersoon blijft onderworpen aan de rechtspersonenbelastingen als de winstgevende activiteiten bestaan uit zogenaamde “toegelaten verrichtingen”.

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm