en | fr
Alaska

Taks ter vergoeding van de successierechten

De taks ter vergoeding van de successierechten, beter gekend als de patrimoniumtaks, is verschuldigd door iedere vereniging zonder winstoogmerk (vzw), private stichting en internationale vereniging zonder winstoogmerk (ivzw). Deze rechtspersonen moeten binnen de drie maanden van het aanslagjaar een aangifte patrimoniumtaks indienen bij hun bevoegd registratiekantoor. De verschuldigde patrimoniumtaks moet tevens binnen de drie maanden van het aanslagjaar worden betaald (tegen 31 maart).

De aangifte in de patrimoniumtaks moet voor de eerste maal worden ingediend vanaf 1 januari van het jaar na oprichting. Indien de inrichting  wordt ontbonden, blijft de verplichting voor het indienen van de aangifte in de patrimoniumtaks gelden tot bij de vereffening.

De aangifte in de patrimoniumtaks wordt opgestuurd naar de maatschappelijke zetel van de betrokken rechtspersoon. Indien er geen aangifte werd ontvangen moet de inrichting zelf de aangifte afdrukken en indienen.

Volgende inrichtingen zijn echter vrijgesteld van de patrimoniumtaks:

-          Compensatiekassen voor kindertoeslagen

-          Inrichtingen die hun rechtspersoonlijkheid voor 11 juli 1921 hebben verkregen

-          Erkende pensionkassen voor zelfstandigen

-          Inrichtende machten van gemeenschaps- of gesubsidieerd onderwijs, voor wat betreft de onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn voor onderwijs

-          Inrichtingen van patrimoniaal beheer

-          Inrichtingen voor bedrijfspensioenvoorziening die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting

Wat aangeven:

De aangifte in de patrimoniumtaks moet worden ingediend indien het geheel van bezittingen (art 150, Boek II successierechten) van de rechtspersoon, op 1 januari van het aanslagjaar, meer dan 25.000 euro bedraagt.

Het geheel van bezittingen van de rechtspersoon zijn oa. de investeringen (verkoopwaarde), geldbeleggingen, obligaties, aandelen, effectenrekeningen, spaarrekeningen, enz.

De spaarrekening kan worden vrijgesteld van de patrimoniumtaks indien de gelden op de spaarrekening tijdens het boekjaar gebruikt worden om de werkingskosten te dekken. Indien de spaarrekening enkel wordt gebruikt als reserve, wordt deze spaarrekening ook als een bezitting van de rechtspersoon beschouwd (art 150,3°, Boek II successierechten).

Van voornoemde bezittingen mogen geen lasten in mindering worden gebracht met uitzondering van de nog niet-betaalde termijnen van hypothecaire leningen, op voorwaarde dat de hypotheek op goederen van de inrichting is gevestigd en minstens 50% van de hoofdsom van de lening waarborgt. Eveneens mogen de nog uit te voeren legaten van een geldsom in mindering worden gebracht indien de rechtspersoon als algemene legataris van een nalatenschap optreed.

Tarief:

Op het geheel van bezittingen moet een patrimoniumtaks van 0,17 % worden betaald. Indien deze patrimoniumtaks minder dan 125 euro bedraagt kan de rechtspersoon opteren om de patrimoniumtaks onmiddellijk voor drie jaar te betalen. Daardoor moet er in de twee opeenvolgende jaren geen aangifte meer worden ingediend.

Enkel wanneer er zicht in één van de twee volgende jaren een wijziging voordoet in de bezittingen waarop de patrimoniumtaks meer dan 25 euro bedraagt, moet er toch een aangifte patrimoniumtaks worden ingediend. Bij de betaling van deze patrimoniumtaks moet er wel rekening mee gehouden worden dat er reeds een deel betaald werd.

De inrichting overschrijdt de belastbare basis van 25.000 euro niet:

Indien dit het geval is en er is een aangifte ontvangen op de maatschappelijke zetel is het voldoende om de het bijgevoegde antwoordstrookje terug te bezorgen met als melding dat de belastbare basis van 25.000 euro per 1 januari van het aanslagjaar niet werd overschreden.

Indien er geen aangifte werd ontvangen op de maatschappelijke zetel moet er  zelf een schrijven gericht worden naar het bevoegd registratiekantoor met de melding dat de belastbare basis van 25.000 euro per 1 januari van het aanslagjaar niet is overschreden en bijgevolg geen patrimoniumtaks verschuldigd is.

Geen of laattijdige indiening van de aangifte:

Bij het niet of laattijdig indienen van de aangifte in de patrimoniumtaks wordt er per laattijdige maand 2,50 euro boete aangerekend.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm