Algemene voorwaarden

Alaska VOF, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband met ondernemingsnummer 0893640115, coördineert een groepering van onafhankelijke leden. Alaska VOF levert zelf geen diensten. Diensten worden uitsluitend verleend door de leden van het samenwerkingsverband. In bepaalde omstandigheden wordt Alaska gebruikt als een merknaam ter aanduiding van de specifieke dienstverlening of activiteiten van één lid, enkele of alle onafhankelijke leden van het samenwerkingsverband. Alaska VOF en haar leden zijn juridisch verschillend en van elkaar te onderscheiden entiteiten. Deze entiteiten zijn in hun onderlinge verhouding niet te beschouwen, en kunnen hierin evenmin worden uitgelegd, als moeder, dochters, agenten, partners of joint-ventures. Geen enkel lid heeft de bevoegdheid (feitelijk, blijkbaar, impliciet of anderszins) om Alaska VOF of een ander lid van het samenwerkingsverband op enigerlei wijze te verbinden.

De informatie opgenomen op de website van Alaska VOF wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Via deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander advies. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Alaska VOF aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie.

Informatiebronnen van derden waarnaar op deze website verwijzingen zijn opgenomen, worden niet door Alaska VOF gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Het opnemen van verwijzingen naar informatiebronnen van derden houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Alaska VOF met of van deze informatiebronnen of van hun inhoud. Alaska VOF aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid en/of relevantie van deze informatiebronnen.

Alaska VOF is evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen. Verder is Alaska VOF niet aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

U kan leden van Alaska VOF contacteren via e-mail, fax, telefoon of een andere wijze, maar dit betekent niet dat u automatisch cliënt bent of zal worden van het door u gecontacteerde lid. Leden van Alaska VOF aanvaarden enkel cliënten na daarover uitdrukkelijke afspraken te hebben gemaakt en op basis van hun Algemene Voorwaarden. Elk lid van Alaska VOF behoudt zich het recht voor om hun Algemene Voorwaarden aan te passen. Via de hyperlink Algemene Voorwaarden op de website kan u per lid de laatste versie te allen tijde inzien.

Uw toegang tot deze website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren. Deze website en de inhoud ervan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten – copyright © Alaska 2012.

Alaska VOF behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Via de hyperlink Algemene Voorwaarden op de website kunt u de laatste versie te allen tijde inzien.