Aanmaning aan consumenten: verstrengde regels vanaf 01.09.2023

Juridisch advies
28 augustus 2023 - Lisa Deschaeck

Aanmaning aan consumenten: verstrengde regels vanaf 01.09.2023

Vanaf 1 september 2023 treedt het nieuwe boek XIX Wetboek Economisch Recht, “Schulden van de Consument” in werking, dat nieuwe regels oplegt bij o.m. het versturen van aanmaningen aan consumenten en de plafonnering van het overeengekomen schadebeding bij laattijdige betalingen. Voor uw klanten-ondernemers (B2B relatie) geldt de verstrengde wetgeving niet.

To Do:

 

Algemene voorwaarden aanpassen

Het is belangrijk dat de algemene voorwaarden worden aangepast aan de nieuwe wetgeving. Om beroep te kunnen doen op de verschillende invorderingsmogelijkheden voorzien bij de wet, is het van belang dat de algemene voorwaarden conform de nieuwe wetgeving zijn opgesteld, in het bijzonder wat betreft het schadebeding. Een schadebeding kan voorzien in een verwijlintrest en/of een forfaitaire vergoeding, maar wordt door de nieuwe wet geplafonneerd:  

  • De verwijlinteresten mogen niet hoger zijn dan de interesten bepaald door de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties;
  • De forfaitaire schadevergoedingen zijn ook beperkt: voor elke schuld tot 150 euro kan een vergoeding van maximaal 20 euro worden toegepast. Voor elke schuld tussen 150,01 en 500 euro kan een vergoeding worden gevraagd van 30 euro plus 10% van het bedrag dat voor die schijf verschuldigd is. Voor elke schuld vanaf 500,01 euro kan aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van maximaal 65 euro, vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf vanaf 500,01 en dit zonder meer dan 2.000 euro te bedragen.

Eerste kosteloze herinneringsbrief– wachtperiode van 14 dagen

Wanneer de consument zijn schuld niet heeft betaald op de vervaldag en wenst u betaling te bekomen dan moet u een betalingsherinnering sturen naar de consument, waarvoor u geen kosten in rekening mag brengen. De eerste brief is gratis.  

Deze brief bevat minimaal volgende vermeldingen:

  • hoeveel het verschuldigde saldo van de niet-betaalde factuur bedraagt;
  • wat de wettelijk geregelde termijn is waarbinnen moet terugbetaald zijn (zie hierboven wachtperiode);
  • de naam en het ondernemingsnummer van uw zaak;
  • Het bedrag van het schadebeding in geval van niet-betaling;
  • Beschrijving van het product/dienst die u heeft geleverd/verricht (basis van de schuld) met daarbij de datum van opeisbaarheid.

Na de eerste gratis aanmaning begint een verplichte wachttermijn van minstens 14 kalenderdagen te lopen na het verzenden van de eerste aanmaningsherinnering. Verstuurde u de aanmaning via de post, dan moet u daar 3 werkdagen bijtellen vermits de termijn van 14 dagen pas begint te lopen vanaf de derde werkdag. Bij elektronische herinneringen start de termijn van 14 kalenderdagen op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering elektronisch wordt verstuurd. 

Dit geeft de consument de mogelijkheid om de juistheid van het gevorderde bedrag na te gaan, te betwisten of te betalen.

Pas na de kosteloze eerste herinnering  en de wachttermijn, kan de schuldeiser-onderneming de overeengekomen schadebedingen invorderen. 

Eventuele nalatigheidsinteresten kunnen pas beginnen te lopen na het verstrijken van de termijn van 14 dagen, dus zonder terugwerkende kracht, tenzij u een KMO bent.  Als KMO voorziet de wet dat u bij niet betaling na eerste herinnering de interesten mag berekenen vanaf de kalenderdag volgend op de datum van verzending van de eerste herinnering, dus 14 dagen vroeger.

Een kmo is elke onderneming die, op het moment van de toepassing van dit artikel, voldoet aan de criteria bedoeld in artikel 1:24, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bewijsstukken aan de consument

Ook nieuw is dat de wet de ondernemingen verplicht om de consument alle bewijsstukken van de schuld en alle nodige informatie te bezorgen over hoe een betwisting van de schuld moet gebeuren. Dit alles “onverwijld” en op vraag van de consument. In de wet staat niet dat deze informatieverstrekking verplicht gratis moet zijn.

Sancties

Het is belangrijk dat de verplichte meldingen opgenomen worden in de eerste brief en in de factuurvoorwaarden. Als u de wet niet respecteert, dan stelt u zich bloot aan burgerlijke sancties. De rechter kan bevelen dat elke betaling verkregen in strijd met de bepalingen van artikelen XIX.2, XIX.4 tot XIX.8 en XIX.10 moet worden terugbetaald aan de consument. Een bijkomende sanctie is dat de consument van rechtswege vrijgesteld wordt van betaling van het schadebeding, hiermee bedoelend zowel de interesten als de forfaitaire vergoeding.

Bedingen die strijdig zijn met de wet worden als nietig of niet geschreven beschouwd. 

Bovenmatige schadebedingen zijn ook onrechtmatig in de zin van artikel VI.83, 24° van het Wetboek economisch recht. Zijn de bedingen niet wederkerig, dan zijn deze ook nietig op grond van artikel VI.83, 17° WER.

Daarnaast zijn er ook administratieve sancties en zelfs strafsancties mogelijk.

Voorkomen is de boodschap

Het is dus een noodzaak om uw algemene voorwaarden aan te passen aan de nieuwe wetgeving en te voorzien in een eerste kosteloze herinneringsbrief waarin alle wettelijk voorgeschreven inhoudelijke verplichtingen staan vermeld. Indien u wenst, kan het Alaska legal department uw daarbij bijstaan. Het volstaat daarvoor een eenvoudige e-mail te sturen naar uw contactpersoon bij Alaska met uw algemene voorwaarden en het model van uw aanmaningsbrief in bijlage zodat wij de nodige aanvullingen en aanpassingen kunnen doen.

terug naar overzicht

Lisa Deschaeck

Senior Legal Advisor
+32 (0)56 222 602

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
28 augustus 2023 - Lisa Deschaeck

Aanmaning aan consumenten: verstrengde regels vanaf 01.09.2023

Vanaf 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX Wetboek Economisch Recht, “Schulden van de Consument” in werking,

Lees meer
Juridisch advies
13 mei 2022 - Lisa Deschaeck

Een roerende schenking online registreren? Een fluitje van een cent!

Via myminfin!

Lees meer
Juridisch advies
27 april 2022 - Lisa Deschaeck

Vlabel verduidelijkt limieten omtrent de “doorgeefschenking”

Enige verduidelijking

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!