Alarmbelprocedure in het nieuwe vennootschapsrecht

Juridisch advies
13 september 2019 - Alexander Colaert

Alarmbelprocedure in het nieuwe vennootschapsrecht

Tot voor kort moest de alarmbelprocedure in een bvba toegepast worden wanneer het eigen vermogen beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal gezakt was. Door het nieuwe vennootschapsrecht is het kapitaalbegrip echter verdwenen. We bekijken hoe de alarmbelprocedure dan nu moet toegepast worden.

De alarmbelprocedure is erop gericht het bestuursorgaan, in het belang van de schuldeisers en de vennoten, maatregelen te laten nemen die het faillissement van de vennootschap kunnen vermijden, dan wel de schade die daaruit voortvloeit kunnen beperken. Vóór de hervorming van het vennootschapsrecht moest de alarmbelprocedure door het bestuursorgaan toegepast worden als het netto-actief gedaald was tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal. De algemene vergadering moest dan, behoudens strengere bepalingen in de statuten, bijeenkomen ten laatste twee maanden nadat het verlies vastgesteld is of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen vastgesteld had moeten worden.

Sinds het verdwijnen van het kapitaalbegrip in het nieuwe vennootschapsrecht moest de alarmbelprocedure herzien worden. Het nieuwe vennootschapsrecht voorziet thans twee criteria om te bepalen of de procedure moet toegepast worden. Er moet nl. een balanstest en een liquiditeitstest uitgevoerd worden. Zodra aan één van de twee criteria niet voldaan is, moet de alarmbelprocedure opgestart worden. Het komt er op neer dat de alarmbelprocedure moet opgestart worden als het netto-actief negatief is geworden of dreigt te worden, én als het niet langer vaststaat dat de vennootschap gedurende minstens de volgende twaalf maanden haar schulden zal kunnen betalen. De algemene vergadering moet dan in principe bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop werd vastgesteld dat één of beide criteria werden overschreden. Is de algemene vergadering niet bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien. Dit vermoeden is echter weerlegbaar.

Voor bvba’s opgericht na 1 mei 2019 is deze vernieuwde alarmbelprocedure in werking getreden op 1 mei 2019. Op bestaande bvba’s zijn deze bepalingen, die van dwingend recht zijn en waarvan dus in principe niet statutair kan afgeweken worden, van toepassing vanaf 1 januari 2020. Een vennootschap kan echter beslissen zich vóór 1 januari 2020 al aan de bepalingen van het nieuwe vennootschapsrecht te onderwerpen door middel van een statutenwijziging.

terug naar overzicht

Alexander Colaert

Senior Legal Advisor
+32 (0)56 222 602

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
25 mei 2020 - Alexander Colaert

Ontslag in tijden van Corona

Sluiten van het achterpoortje.

Lees meer
Juridisch advies
28 april 2020 - Alexander Colaert

Bescherming tegen schuldeisers

Opschorting KB nr 15

Lees meer
Juridisch advies
14 april 2020 - Ronny Veys

Tijd om uw documenten eens op te kuisen

Verjarings- en bewaringstermijnen!

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.