Als vzw giften fiscaal aantrekkelijk maken

VZW Huis
31 januari 2018 - Dominique Berteloot

Als vzw giften fiscaal aantrekkelijk maken

Uw vzw ontvangt regelmatig giften waardoor u uw kas wat kunt spijzen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u die giften fiscaal aantrekkelijk maken in die zin dat de schenker daarvan dan een fiscaal voordeel geniet. Hoe zit dat dan concreet en aan welke voorwaarden moet u vzw dan concreet voldoen?

Het fiscaal voordeel voor de schenker van een gift aan een vzw bestaat erin dat hij privé een belastingvoordeel geniet, nl. 45% van het werkelijk gestort bedrag. De schenker moet dan wel minstens 40 euro per jaar aan uw vereniging schenken. Het totale bedrag van de giften waarvoor belastingvermindering wordt verkregen, mag echter niet meer bedragen dan ofwel 10% van het totale netto-inkomen van de schenker, ofwel 376.350 euro. De gift moet sowieso in geld voldaan worden. In sommige gevallen worden echter ook de schenking van sommige kunstwerken aanvaard, maar dat is enkel mogelijk wanneer die geschonken worden aan Rijksmusea, Gemeenschappen en Gewesten, provincies, gemeenten en OCMW’s op voorwaarde dat die openbare machten ze dan voor hun  musea bestemmen.

Wilt u als vzw dat fiscaal voordeel aan de schenker kunnen toekennen, dan moet u vzw wel erkend zijn. Uw vzw moet daarenboven jaarlijks een fiscaal attest uitreiken aan de schenker in kwestie met daarop o.m. het bedrag van de gedane schenkingen voor het betrokken jaar. Die erkenning moet aangevraagd worden, maar niet elke vzw komt zomaar voor een erkenning in aanmerking. Het gaat nl. om volgende instellingen, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek, culturele instellingen, instellingen die de oorlogsslachtoffers, de mindervaliden, de bejaarden, de beschermde minderjarigen of de behoeftigen bijstaan, instellingen voor hulpverlening aan slachtoffers van rampen die de toepassing rechtvaardigen van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, instellingen die zich bezighouden met het natuurbehoud of de bescherming van het leefmilieu, instellingen die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel hebben, vzw's waarvan het doel erin bestaat dierenasielen te beheren, instellingen die duurzame ontwikkeling ten doel hebben, instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden, instellingen die hulp verlenen aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen.

Enkel als uw vzw aan één van bovenstaande activiteiten beantwoordt, kan zij een aanvraag indienen. Die aanvraag moet u uiterlijk op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de periode waarvoor u de erkenning aanvraagt indienen. Krijgt u die erkenning, dan is maar beperkte tijd geldig. Zij moet m.a.w. hernieuwd worden. Zowel bij de aanvraag van een erkenning als bij de hernieuwing ervan kunnen wij u assisteren.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies, VZW Huis
3 februari 2020 - Ronny Veys

Hoeveel vrijwilligersvergoeding in 2020?

Verhoogde jaargrens voor 3 categorieën

Lees meer
VZW Huis
9 april 2019 - Dominique Berteloot

Heeft nieuwe vennootschapswet ook gevolgen voor uw VZW?

Lid van een vereniging of vzw?

Lees meer
VZW Huis
28 november 2018 - Alexander Colaert

Het UBO – register: niemand ontsnapt, ook de VZW niet

Hebt u de uiteindelijke begunstigden al geregistreerd?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.