Bronheffing en Franse dividenden: een punt achter het verhaal?

Fiscaal advies
2 juni 2021 - Ronny Veys

Bronheffing en Franse dividenden: een punt achter het verhaal?

Sinds ettelijke jaren heerst er discussie in de rechtspraak en rechtsleer over de bronheffing van dividenden van Franse oorsprong wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een uitspraak van het Hof van Cassatie. Nadat de minister van Financiën (en de Administratie) zich met die uitspraak had verzoend, heeft de Administratie haar standpunt geformaliseerd in een circulaire 2021/C/49 van 28 mei 2021, die de vorm heeft aangenomen van een FAQ.

Problematiek

Wanneer een Belgisch rijksinwoner (particulier) een dividend van Franse oorsprong ontvangt, houdt Frankrijk daarop 15% bronheffing in. Het Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag (DBV) van 10 maart 1964 staat Frankrijk toe om dividenden te belasten, maar de belastingdruk mag niet meer bedragen dan 15% van het brutobedrag van de dividenden. België houdt op haar beurt – krachtens haar interne wetsbepalingen - ook nog roerende voorheffing van (momenteel) 30% in op het nettobedrag (na afhouding Franse bronheffing). Daardoor ontstaat er voor de Belgische rijksinwoner dubbele belasting. Nochtans voorziet het Frans-Belgisch dubbelbelastingbedrag ten aanzien van Franse dividenden in een verrekening van het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belasting, ook gekend als het FBB. Het DBV bepaalt dan weer dat die verrekening maar kan gelden onder de voorwaarden die worden gesteld door de Belgische wetgeving. Die verrekening van het FBB heeft België echter sinds eind 1988 voor Belgische particulieren afgeschaft met dubbele belastingheffing tot gevolg.

Hof van Cassatie

In voornoemd DBV staat tevens gestipuleerd dat het FBB in geen geval lager mag zijn dan 15 % van het bedrag van de dividenden 'netto aan de grens'. Op basis hiervan heeft het Hof van Cassatie op 25 februari 2021 voor een tweede maal geoordeeld dat de verrekening van 15% niet kan ontzegd worden. Het DBV primeert op het nationaal recht. Het Hof maakt daardoor komaf met de voorwaarde in de Belgische wetgeving dat het FBB enkel mogelijk is voor beroepsmatig aangewende kapitalen. De Belgische belasting moet aldus ook voor een Belgische particulier beperkt blijven tot 15% (vermits 15% FBB in mindering moet gebracht worden van de 30% roerende voorheffing).

Minister van Financiën en zijn Administratie

In een antwoord op een parlementaire vraag heeft de minister eerder dit jaar al bevestigd dat zijn Administratie zich zal aansluiten bij de zienswijze van het Hof van Cassatie. De Administratie heeft nu in een Circulaire 2021/C/49 betreffende het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) en dividenden van Franse oorsprong haar standpunt officieel gemaakt. Aan de hand van het principe van vraag en antwoord wordt verduidelijkt hoe een belastingplichtige aanspraak kan maken op de verrekening. Opvallend daarbij is dat de Administratie o.m. de mening is toegedaan dat het FBB enkel kan verrekend worden zo het dividend wordt aangegeven in de aangifte in de personenbelasting. De Administratie stelt dat de verrekening van het FBB enkel mogelijk is met de in België verschuldigde belasting. Een verrekening van de Franse bronheffing met die Belgische roerende voorheffing die bevrijdend werkt – wat zich voordoet wanneer een Belgische particulier een Frans dividend ontvangt waarop zijn bank de wettelijk verschuldigde (30%) roerende voorheffing inhoudt die bevrijdend werkt en aldus niet meer moet aangegeven worden in de aangifte personenbelasting- is volgens de Administratie niet mogelijk. Nochtans heeft het Gentse Hof van Beroep op 15 december 2020 daarover een ander oordeel geveld, dus van een punt achter het verhaal kan dan nog geen sprake zijn. De desbetreffende Circulaire kan geconsulteerd worden op MyMinFin (https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/6b1b4417-54d7-4878-878d-304de2bad5cb).

terug naar overzicht

Ronny Veys

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer
Fiscaal advies
14 april 2022 - Dominique Berteloot

Flexijob als uitzend bij dezelfde werkgever

Achterpoortje wordt gesloten

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!