Cassatie streng voor 6% BTW-tarief toegangspoorten

BTW
30 maart 2022 - Dirk van Collie

Cassatie streng voor 6% BTW-tarief toegangspoorten

Cassatie streng voor 6% BTW-tarief toegangspoorten

Werken in onroerende staat verricht aan “oude” woningen die hoofdzakelijk privé gebruikt worden, kunnen onder voorwaarden met 6% BTW gefactureerd worden. Cruciaal hierbij is dat het inzake BTW-wetgeving moet gaan om werken waarbij een roerend goed, zoals een poort, op zodanige wijze wordt aangebracht aan de woning dat het eigenlijk onroerend uit zijn aard wordt. Op dit vlak heeft het Hof van Cassatie eind vorig jaar uitspraak gedaan.

Voorwaarden 6% BTW

In principe dient een aannemer op zijn factuur aan een particulier 21% BTW te rekenen. In sommige gevallen mag echter 6% BTW gerekend worden. Het 6% BTW-tarief is concreet van toepassing op werken in onroerende staat die worden uitgevoerd aan een privéwoning van minstens 10 jaar oud. Is de woning m.a.w. 5 jaar oud, dan zal op de factuur van de aannemer 21% BTW vermeld staan. Sommige werken zijn sowieso uitgesloten van het verlaagd BTW-tarief, ook al worden ze dus uitgevoerd aan privéwoningen van 10 jaar of ouder. Dat is het geval bij tuinaanleg en het oprichten van afsluitingen vermits die werken geen betrekking hebben op de eigenlijke woning.

Werken waarbij roerend onroerend uit zijn aard wordt

In 2020 heeft een beroepsrechter te Antwerpen nog geoordeeld dat, wanneer het de levering en installatie van poorten betreft, het ten eerste moet gaan om een “inlijving” in de onroerende structuur van de woning waardoor de poort deel gaat uitmaken van de woning zelf. Daarenboven moet de poort een zgn. aanhorigheid of verbetering van de woning gaan uitmaken waardoor de poort een onmiddellijk nut heeft voor de private woningfunctie.

Tuinafsluitingen vallen uit de boot

Poorten die een afscheiding vormen van de eigendom van de openbare weg kunnen niet geïnstalleerd worden aan 6% BTW, zelfs niet als ze aan de woning zouden vastgehecht zijn. De beroepsrechter te Antwerpen zag dat in casu als een tuinafsluiting die is uitgesloten van het 6% BTW-tarief en onderworpen is aan het normale 21% BTW-tarief. Poorten die niet geïntegreerd zijn in de muren van een privéwoning en daartoe geen toegang verschaffen, maken geen deel uit van de woning. De levering met plaatsing van zulke poorten is dan ook onderhevig aan het normale 21% BTW-tarief. De persoon in kwestie tekende cassatieberoep aan tegen het vonnis omdat het volgens hem volstond dat de poort op een zodanige wijze werd geplaatst dat ze duurzaam en gewoonlijk met de woning verbonden werd.

Cassatie stelt voorwaarden voor het verlaagd BTW-tarief

Voor het Hof van Cassatie volstaat het duurzaam en gewoonlijk verbinden met de woning niet. Opdat de werken betrekking zouden hebben op de eigenlijke woning, zoals verwoord in het desbetreffende BTW-artikel, dienen volgens Cassatie twee voorwaarden vervuld te zijn:

  • de poort moet muurvast aan de woning worden vastgehecht, én
  • de poort moet een verbetering van de woning zelf uitmaken doordat ze een onmiddellijk nut heeft voor de private woonfunctie.

In het verleden heeft de Rulingcommissie zich echter al toegeeflijker opgesteld op dat vlak, maar die rulings hebben enkel bindende kracht ten aanzien van de aanvrager zelf en daaruit kunnen dus geen algemeen geldende regels getrokken worden. Dat is ook zo wat de rechtspraak van Cassatie betreft uiteraard, maar het geeft de BTW-Administratie wel meer armslag. Het zal steeds afhangen van de feitelijke omstandigheden. Een toegangspoort laten leveren en installeren aan 6% BTW ligt niet zomaar voor de hand. Bij twijfel kan er steeds geopteerd worden om zelf een rulingaanvraag in te dienen om voorafgaandelijk rechtszekerheid te bekomen.

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Gerelateerde artikels

BTW
9 februari 2023 - Serge Mesotten

Gemengde btw-belastingplichtigen werkelijk gebruik

Geen volledig recht op btw-aftrek

Lees meer
BTW
19 juli 2022 - Lieve Nelissen

Ook de BTW-Administratie gaat dit jaar met vakantie

Nieuwe deadlines.

Lees meer
BTW
31 mei 2022 - Dominique Berteloot

Ondernemingen met openbare dienstverplichting

Uitbreiding naar BTW-belastingplichtigen die openbare dienstverplichtingen vervullen.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!