Het UBO-register: een bijkomende wettelijke plicht

Fiscaal advies
21 december 2018 - Marty Vankemmel

Het UBO-register: een bijkomende wettelijke plicht

Om aan de Europese Anti-witwasrichtlijnen – de teller staat vandaag al op vijf – te voldoen, voerde de Belgische wetgever met de wet van 18 september 2017 het zogenaamde UBO-register in, dat in het KB van 30 juli 2018 werd verder uitgewerkt. Het register laat de overheid toe om in het kader van anti-witwas- en anti-terreurmaatregelen inzicht te verwerven in de achterliggende verhoudingen van een rechtspersoon, zij het een vennootschap, stichting, (internationale) vzw, trust, fiducie en soortgelijke juridische entiteiten.

Voortaan zijn alle Belgische rechtspersonen verplicht de ultimate beneficial owner – in het Nederlands: de uiteindelijk begunstigde – van hun rechtspersoon te laten registreren. Enigszins plastisch uitgedrukt moeten zij de sluier afwerpen en transparant zijn. Indien er geen gevolg aan de registratieplicht wordt gegeven, kunnen de administratieve boetes oplopen tot €50.000 en loopt men het risico op strafrechtelijke vervolging met boetes tot €40.000. Elke zaakvoerder/bestuurder heeft er dus alle belang bij om de gevraagde gegevens in het register te laten opnemen.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is een online-databank bij de Federale Overheidsdienst Financiën en zal toegankelijk worden gemaakt via de website MyMinFin. Het register moet ten laatste op 31 maart 2019 toereikende, accurate en actuele informatie over de uiteindelijke begunstigde van elke in België opgerichte rechtspersoon bevatten. Eenmaal die eerste registratie voltooid, moet elke wijziging binnen de maand worden doorgegeven en is er een jaarlijkse controle en bevestiging van de gegevens.

Wie is die uiteindelijke begunstigde?

De wet definieert al naargelang de vorm van de rechtspersoon de uiteindelijke begunstigde zeer ruim. Binnen vennootschappen (nv, bvba, comm.v.., enz.) gaat het om:

 • de natuurlijke persoon die (on)rechtstreeks 25% of meer van het stemrecht of het kapitaal in handen heeft of;
 • de natuurlijke persoon die zeggenschap heeft over de vennootschap; of
 • de natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel als de eerste twee categorieën niet aanwezig zijn.

 Wie moet de registratie doen?

Vennootschappen moeten toereikende, accurate en actuele informatie over wie de uiteindelijke begunstigden zijn en welke economische belangen zij hebben. Zij moeten die informatie inwinnen en bijhouden. De verantwoordelijkheid rust op het bestuursorgaan. Zaakvoerders en bestuurders moeten de informatie over de uiteindelijk begunstigden meedelen zowel aan het UBO-register als aan de begunstigden zelf. Een gevolmachtigde van het bestuur kan dit ook doen.

 Over welke gegevens gaat het?

De wet legt een waslijst aan gegevens op die aan het register moeten worden meegedeeld. U kan die hieronder consulteren:

 • Naam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Volledig verblijfsadres (ook het land van verblijf)
 • Datum waarop iemand uiteindelijk begunstigde is geworden
 • Rijksregisternummer of identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en, in voorkomend geval, elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij/zij verblijft of waarvan hij/zij onderdaan is
 • Categorie(ën) van uiteindelijke begunstigde waartoe hij/zij behoort
 • Of hij/zij de voorwaarden voor de kwalificatie als uiteindelijke begunstigde afzonderlijk of samen met andere personen vervult
 • Of hij/zij een rechtstreekse dan wel een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde is
 • Indien het om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde gaat, het aantal tussenpersonen met volledige identificatiegegevens en de omvang van het uiteindelijke belang.

De zaakvoerder/bestuurder kan zich voorbereiden door zichzelf een beeld te verschaffen van alle rechtstreekse en onrechtstreekse aandeelhouders van de vennootschap. Op die manier krijgt die zicht op de uiteindelijk begunstigde en kan informatie over hen worden verzameld.

Wie krijgt inzage?

De autoriteiten die belast zijn met de strijd tegen het terrorisme en witwassen van geld, net zoals die fiscus krijgen toegang tot het register. Daarnaast krijgen ook de entiteiten die onderworpen zijn aan een waakzaamheidsverplichting ten aanzien van hun cliënten in het kader van de anti-witwaswetgeving, zoals banken, advocaten, notarissen en accountants inzage.

Kritiek op het UBO?

Het moge duidelijk zijn dat deze registratie extra administratieve lasten met zich meebrengt voor elke zaakvoerder/bestuurder. Die kunnen evenwel worden uitbesteed aan bijvoorbeeld de Alaska Group. Daarnaast kunnen vragen worden gesteld omtrent het nut van de rechtspersoon als vehikel van vermogens en de privacywetgeving. Bovendien is het nog maar de vraag of deze registratie zijn doel niet zal voorbijschieten. Al deze bezwaren ten spijt, zal de registratie moeten voltrokken zijn op 31 maart 2019.

Meer informatie kan u ook op de website van de FOD Financiën vinden.

terug naar overzicht

Marty Vankemmel

Vennoot
+32 (0)57 20 06 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 juni 2019 - Stephanie Seré

Nieuwigheden aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2018

De wijzigingen voor inkomstenjaar 2018!

Lees meer
Fiscaal advies
25 juni 2019 - Veerle Slagmeulder

Deadline indiening aangifte vennootschapsbelasting

Uiterste indieningdatum

Lees meer
Fiscaal advies
17 juni 2019 - Marty Vankemmel

Verhuren met btw: optie of verplichting?

Meer verduidelijking omtrent kortdurende verhuur.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.