Hoeveel belastbaar voordeel voor de lening van uw vennootschap in 2019?

Fiscaal advies
2 maart 2020 - Dominique Berteloot

Hoeveel belastbaar voordeel voor de lening van uw vennootschap in 2019?

Een bestuurder die geld leent aan zijn vennootschap mag daarover interesten vragen. Indien een bestuurder echter geld leent van zijn vennootschap, dan is dat ook niet gratis. De bestuurder wordt immers privé belast via een voordeel alle aard. Onlangs werden de interestvoeten voor dergelijke lening bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Marktconform

Een bedrijfsleider die geld leent aan zijn vennootschap mag daarover interesten vragen. De bedrijfsleider moet er wel over waken dat die interesten marktconform zijn. Sinds 1 januari 2020 is de marktrente een per jaar bepaald percentage dat voor alle vennootschappen geldt en is gebaseerd op een door de NBB gepubliceerde specifieke interestvoet voor leningen gesloten in de maand november van het jaar vóór datgene waarop de interesten betrekking hebben, te verhogen met 2,50%. Voor 2020 is die marktrente gelijk aan 4,06%. Zo de bedrijfsleider toch meer interesten zou vragen, dan wordt het overdreven deel geherkwalificeerd in dividenden. Voor de belastbaarheid bij de bestuurder zelf speelt de herkwalificatie eigenlijk geen rol vermits zowel interesten als dividenden onderhevig zijn aan 30% roerende voorheffing. De herkwalificatie heeft wel gevolgen voor de vennootschap. Interesten zijn voor de vennootschap aftrekbaar, maar dividenden zijn dat niet.

Via rekening-courant

Een bestuurder die gratis geld leent van zijn vennootschap via zijn rekening-courant moet daarover ook interesten betalen. De toepasselijke interestvoeten worden aan het begin van elk jaar bekend gemaakt. Dat is gebeurd bij Koninklijk Besluit van 17 februari 2020 gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2020. Voor niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd afgesloten in 2019 gaat het om een interestvoet van 8,78%. Dat is een lichte daling in vergelijking met de interestvoet voor dergelijke leningen van 2019 waarvoor de interestvoet nog 8,94% bedroeg. Die referentierentevoet wordt gebruikt om het voordeel van alle aard te berekenen dat voortvloeit uit het via rekening-courant verstrekken van voorschotten aan bedrijfsleiders. De loonfiche voor een bedrijfsleider zal dan mogelijks nog wel aangepast moeten worden, maar daarvoor doet uw dossierbeheerder het nodige.

Niet-hypothecaire leningen

In de bijlagen van het Belgisch Staatsblad zijn ook de interestvoeten voor niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd in voormeld K.B. bekend gemaakt. Voor de niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd wordt het voordeel berekend uitgaande van een maandelijks lastenpercentage. Dat bedraagt - voor de in 2019 afgesloten leningen - 0,04 % wanneer het gaat om een lening die dient om de aankoop van een auto te financieren. Wordt de (in 2019) afgesloten lening voor andere doeleinden gebruikt, dan bedraagt het lastenpercentage 0,12 %. Voor de volledigheid geven we nog mee dat een belastingplichtige zich niet dient neer te leggen bij de referentievoeten die bij K.B. werden vastgelegd. Dat heeft het Hof van beroep te Antwerpen in mei 2018 nog beslist. Het gaat immers niet om een onweerlegbaar vermoeden. Een belastingplichtige mag dus bewijzen dat het werkelijke voordeel eigenlijk lager ligt dan die bij K.B. vastgelegde rentevoeten.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
26 januari 2021 - Serge Mesotten

Bijkomende voorwaarden laadstations

Welke extra voorwaarden?

Lees meer
BTW, Fiscaal advies
29 september 2021 - Stefaan Kindt

Afstandsverkopen voor micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen: verkoopdrempel van € 10.000! 

Lees meer
Fiscaal advies
29 september 2021 - Ronny Veys

Aftrek autokosten verder aan banden gelegd

De vergroening deel II

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!