Ondernemingen met openbare dienstverplichting

BTW
31 mei 2022 - Dominique Berteloot

Ondernemingen met openbare dienstverplichting

Vergunning maandelijkse BTW-teruggaaf voor ondernemingen met openbare dienstverplichtingen

In principe kan teruggave van BTW pas aangevraagd worden op het einde van elk kwartaal door het desbetreffende vakje aan te kruisen in de BTW-aangifte. Dit geldt ook voor BTW-maandindieners al kunnen zij onder bepaalde voorwaarden wel gebruik maken van een bijzonder regime om maandelijkse BTW-teruggave te bekomen. Middels circulaire 2022/C/54 heeft de BTW-Administratie dit regime sinds 1 januari 2022 uitgebreid naar BTW-belastingplichtigen die openbare dienstverplichtingen vervullen.

Algemeen principe: aanvraag BTW-teruggaaf op einde van elk trimister

Niet enkel kwartaalaangevers, maar ook maandaangevers kunnen, mits naleving van bepaalde voorwaarden, op het einde van elk kwartaal hun BTW-tegoed terugvorderen door het desbetreffende vakje van de BTW-aangifte aan te vinken (dus in de aangifte m.b.t. de maanden maart, juni, september en december). Rekening houdend met het feit dat er nog enkele maanden verstrijken vooraleer het BTW-tegoed effectief wordt teruggestort, leidt dit voor sommige ondernemingen in de praktijk tot een aanzienlijke voorfinancieringslast. Voor de volledigheid geven we mee dat een verzoek tot BTW-teruggave tot gevolg kan hebben dat de BTW-Administratie een teruggaafcontrole gaat uitvoeren.

Vergunning maandelijkse BTW-teruggave

Onder bepaalde voorwaarden kunnen BTW-maandaangevers van het bovenstaande principe afwijken en het BTW-tegoed sneller teruggestort krijgen. Hiervoor moeten ze over een vergunning beschikken. Zoals vermeld wordt een dergelijke vergunning niet zomaar uitgereikt. De voorwaarden werden uiteengezet in Circulaire nr. E.T. 115.806 en luiden als volgt:

  • Een totaal BTW-tegoed van minstens 12.000,00 EUR in het vorig kalenderjaar;
  • Minstens 30% van de omzet van het vorig kalenderjaar moet bestaan uit welbepaalde handeling, waaronder vrijgestelde intracommunautaire leveringen en uitvoer.

Uitbreiding naar belastinplichtingen die openbare dienstverplichtingen vervullen

Het regime voor maandelijkse BTW-teruggave staat sinds 1 januari 2022 ook open voor BTW-belastingplichtigen die openbare dienstverplichtingen vervullen en in dat verband goederen aankopen en diensten verrichten. Dat is gebeurd middels Circulaire 2022/C/54.

Als basisvoorwaarde geldt dat de BTW-belastingplichtige openbare dienstverplichtingen vervult. De openbare dienstverplichtingen worden gedefinieerd door een overheidsinstantie met het oog op bepaalde leveringen van goederen of diensten in het algemeen belang, die een marktdeelnemer – indien hij zich door zijn eigen commerciële belangen zou laten leiden, zonder enige vorm van compensatie – niet in dezelfde mate of niet onder dezelfde voorwaarden zou leveren of verrichten. Dergelijke openbare dienstverplichtingen komen onder meer voor in de elektriciteits- en gasmarkt (met betrekking tot de ecologische, technische en sociale aspecten van de energievoorziening), bij de postdiensten en bij het openbaar vervoer.

Zelfde voorwaarden?

De voorwaarden tot maandelijkse BTW-teruggave voor deze nieuwe categorie BTW-belastingplichtigen zijn gestoeld op de voorwaarden zoals die gelden voor ‘gewone’ BTW-belastingplichtigen. Meer bepaald:

  • Een BTW-tegoed van minstens 12.000,00 EUR in het vorige kalenderjaar (of het eerste jaar waarin er openbare dienstverplichtingen moeten worden vervuld);
  • Het BTW-tegoed moet voor minstens 30% voortkomen uit aankopen van goederen en diensten in het kader van deze openbare dienstverplichtingen.

Hoe aanvragen?

De vergunning moet worden aangevraagd bij het BTW-controlekantoor waaronder de desbetreffende BTW-belastingplichtige ressorteert. De teruggaaf zal tenslotte maar gebeuren op uitdrukkelijk verzoek van de BTW-belastingplichtige, op voorwaarde dat het tegoed minstens 50,00 EUR bedraagt en mits de BTW-belastingplichtige zijn aangiften tijdig en elektronisch heeft ingediend.

De vergunning kan worden ingetrokken wanneer er niet langer voldaan is aan de voormelde voorwaarden.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Gerelateerde artikels

BTW
19 juli 2022 - Lieve Nelissen

Ook de BTW-Administratie gaat dit jaar met vakantie

Nieuwe deadlines.

Lees meer
BTW
31 mei 2022 - Dominique Berteloot

Ondernemingen met openbare dienstverplichting

Uitbreiding naar BTW-belastingplichtigen die openbare dienstverplichtingen vervullen.

Lees meer
BTW
13 mei 2022 - Dirk van Collie

Fiscus richt schijnwerpers op inkomsten uit auteursrechten

We overlopen de spelregels.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!