Ook Btw-Administratie kwijtschelding huur

Fiscaal advies
12 april 2021 - Dominique Berteloot

Ook Btw-Administratie kwijtschelding huur

Op 1 april 2021 is een voorontwerp van wet goedgekeurd waarin een fiscaalgunstige regeling werd uitgewerkt zo een verhuurder beslist tot een vrijwillige kwijtschelding van huurgelden over de maanden maart, april en/of mei 2021. De minister van Financiën heeft zich eind maart 2021 over de vraag gebogen hoe dat zit op vlak van de btw zo de partijen geopteerd hebben om de verhuur met btw te laten verlopen.

Belastingkrediet

De fiscale gunstregeling kent onder bepaalde voorwaarden een belastingkrediet toe aan vennootschappen als aan natuurlijke personen die vrijwillig en definitief huur geheel of gedeeltelijk (minstens 40%) kwijtschelden aan hun huurder voor het voor de ondernemingsactiviteit aangewende gedeelte van het gebouw over de maanden maart, april en/of mei 2021. De belastingvermindering en het belastingkrediet bedragen 30% van het bedrag van de kwijtgescholden huur voor zover er niet meer dan 5.000 euro per maand per huur wordt kwijtgescholden en niet meer bedraagt dan 45.000 euro per belastingplichtige-verhuurder. Tevens moet deze kwijtschelding vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen de belastingplichtige/verhuurder en de huurder. De verhuurder moet deze overeenkomst uiterlijk op 15 juli 2021 aan de fiscus overhandigen.

Voorwaarden

De huurder en de verhuurder moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De huurder moet vooreerst voor de periode waarvoor de huurprijs wordt kwijtgescholden, ofwel een natuurlijk persoon zijn die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent in hoofdberoep, ofwel een kleine vennootschap of vereniging in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn.  De huurder heeft daarnaast de vestigingseenheid van zijn onderneming op het adres van het gehuurde onroerend goed verplicht moeten sluiten ten gevolge van de verplichte coronamaatregelen die sinds 12 maart 2020 zijn genomen. De huurder mocht tenslotte voor de betrokken huurovereenkomst geen huurachterstallen hebben op 12 maart 2020, en is op het moment van de kwijtschelding van de huurprijs geen onderneming in moeilijkheden.  De verhuurder mag van zijn kant geen band hebben met de huurder, d.w.z. dat bij een verhuur door een natuurlijk persoon aan een vennootschap, de verhuurder o.m. geen bedrijfsleider mag zijn in de vennootschap/huurder.

Gevolgen btw-aftrek

Aan de minister van Financiën werd de vraag gesteld zo het gaat om een huurovereenkomst waarvoor de partijen hebben geopteerd om dat met btw te laten verlopen (art. 44, § 3, 2°,d W. Btw). De uitoefening van deze optie laat de verhuurder dan toe de btw op de bouwkost te recupereren. De vraag is dan uiteraard of die kwijtschelding van de huur gevolgen heeft voor deze btw-aftrek. De minister van Financiën antwoordt dat dit niet het geval is. De tijdelijke gratis terbeschikkingstelling van een gebouw of een gedeelte van een gebouw in het kader van de uitvoering van een huurcontract wordt in de regel door de Btw-Administratie beschouwd als een prijsvermindering of een korting op de huurprijs en niet als een gratis terbeschikkingstelling. De verhuurder moet bijgevolg geen herziening van de afgetrokken btw doen wanneer hij in het kader van de Coronacrisis de huur enkele maanden kwijtscheldt om de huurder te ondersteunen, aldus de minister in zijn antwoord.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
6 februari 2021 - Marty Vankemmel

Circulaire verschenen over VVPRbis-dividenden

Hoe tarief bepalen?

Lees meer
Fiscaal advies
6 mei 2021 - Dominique Berteloot

Naar kleine ondernemersregeling inzake btw?

De voor- en nadelen bekijken.

Lees meer
Fiscaal advies
6 mei 2021 - Benedikt Torney

Weer tijdelijke btw-verlaging voor de horeca

Opsplitsen op 3 manieren.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!