Subsidie departement OMGEVING: bedrijfsruimte

Subsidies
3 juli 2023 - Tatyana Vitalyova

Subsidie departement OMGEVING: bedrijfsruimte

Wat?

De ruimte die bedrijven vandaag in Vlaanderen innemen is groot. De focus op deze bedrijfsruimte biedt heel wat potentieel, maar het ontbreekt bedrijven vaak aan tijd, kennis en middelen om hun omgeving duurzaam in te richten. 
Via deze oproep wil de Vlaamse overheid bedrijven stimuleren om hun bedrijvigheid en economische activiteiten te verenigen met klimaatadaptieve en natuurgebaseerde maatregelen, het bevorderen van de biodiversiteit en het gedeeld en meervoudig ruimtegebruik.

Subsidiebedrag:

Subsidie bedraagt maximum 75% van de in aanmerking komende projectbegroting.
Gevraagde steun is minimum 50.000 en maximum 150.000 euro per project.

Start-en einddatum project:

 • Start:
  Ten vroegste op 1 januari 2024 (hiervoor nog geen werken of andere dienstverlening uitgevoerd) en uiterlijk voor 30 juni 2024
 • Looptijd:
  Maximaal 30 kalendermaanden
 • Einde:
  Uiterlijk op 31 december 2026: alle gesubsidieerde activiteiten en werken zijn uitgevoerd
 • Verlenging mogelijk?
  Enkel in functie van tijdig aangevraagde vergunning voor terreinrealisaties maar nog lopende procedure. Aanvraag bij departement ten laatste 4 maanden voor afloop uitvoeringstermijn.
 • Project moet minstens 10 jaar lang in goede staat behouden blijven.

Voor wie? Samenwerking

De aanvrager: organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven of door samenwerkingsverbanden tussen deze, met een maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 Opgelet: er moet minstens één KMO uit het Vlaamse Gewest betrokken zijn in het project. De aanvrager dient minstens één KMO als partner te betrekken, tenzij de aanvrager zelf een KMO is. Horeca of kleinhandel kan ook als een KMO worden beschouwd. Project wordt door 1 aanvrager ingediend. Hieraan wordt subsidie toegekend. Deze is eindverantwoordelijke, aanspreekpunt, … en is verantwoordelijk voor verdelen van financiële middelen indien er meerdere partners zijn.

Het is geen probleem dat ook grote ondernemingen betrokken zijn, zelfs als partner. De voorwaarde is wel dat het project of wordt ingediend door een kmo of dat een kmo als partner betrokken is en dat de maatregelen op het terrein van betreffende kmo plaatsvinden of de kmo hier direct voordeel van heeft. De ingrepen kunnen dus ook gebeuren op het openbaar domein of op het terrein van de grote ondernemingen maar de betrokken kmo moet hier voordeel van hebben (bv. water wordt van kmo opgevangen in een wadi op aangrenzend terrein).

 • Federale en regionale overheidsdiensten en rechtspersonen die in hun werking bepaald en gecontroleerd worden door deze overheidsdiensten kunnen niet optreden als aanvrager of partner.
 • Intercommunales vallen binnen de doelgroep van deze projectoproep en kunnen dus als aanvrager of partner optreden.
 • Maatwerkbedrijven vallen binnen de doelgroep van deze projectoproep en kunnen dus als aanvrager of partner optreden.
 • POM’s vallen binnen de doelgroep van deze projectoproep en kunnen dus als aanvrager of partner optreden.

Focus op:

 • Natuurwaarde
 • Klimaatadaptatie
 • Gedeeld en meervoudig ruimtegebruik
 • De relevantie van de betrokken stakeholders
 • de mate van co-creatie met relevante stakeholders
 • de mate waarin de beschikbare oppervlakte wordt ingericht voor natuurgebaseerde en klimaatadaptieve maatregelen en gedeeld en meervoudig ruimtegebruik wordt toegepast;
 • het aandeel van de investering in verbetering van de natuurwaarde.

Mogelijke context:

 • KMO in woonomgeving
 • KMO in sterk verweven omgeving
 • KMO op een bedrijventerrein gelegen naast de woonomgeving, landelijke omgeving of natuurgebied
 • KMO op een bedrijventerrein
 • KMO in een openruimtegebied waar veel recreatief medegebruik is

Hieronder ter informatie voorbeelden van mogelijke projecten die ingediend kunnen worden:

 • Twee KMO’s hebben beslist hun parking te delen. De vrijgekomen ruimte willen ze ontharden en vergroenen. In samenwerking met werknemers en buurtbewoners gaan ze op zoek naar een nieuwe invulling voor de vrijgekomen ruimte. De ruimte kan zo misschien ingezet worden als picknickplek of pluktuin die ook toegankelijk is voor buurtbewoners. Het project wordt ondersteund door het participatieve proces met werknemers en buurtbewoners en de realisaties op het terrein.
 • Een bedrijf neemt initiatief om het eigen terrein d.m.v. natuur gebaseerde maatregelen meer regenwater te laten infiltreren. Op basis van een bevraging bij de werknemers, buurtbewoners en stad wordt het terrein aangepast om regenwater te infiltreren van zowel het bedrijf als omliggende woningen via natuur gebaseerde maatregelen.
 • In een bedrijventerrein ligt een braakliggende terrein in eigendom van een gevestigd bedrijf en momenteel ingericht als tijdelijke natuur. De huidige inrichting van het perceel wordt erg gewaardeerd door de omliggende bedrijven en de naburige woonwijk maar biedt nog meer kansen zodat ook de speerpunten gedeeld en meervoudig ruimtegebruik en klimaatadaptatie geïmplementeerd worden.
 • Nadenken over toekomstbestendigheid van beplanting
 • Regenwater bedrijf opvangen en gebruik voorzien voor buurt/gemeente
 • Ontharden van verharde ruimte om hitte-eiland-effect tegen te gaan
 • Groendak en/of gevelgroen
 • Hekwerk vervangen door natuurlijke haag eventueel met water
 • Overstromingsgebied creëren rond waterloop
 • Verkoelen, geluidsoverlast beperken en de lucht natuurlijk zuiveren door goede positionering van bomen en opgaand groen
 • Beleving: uitzicht op groen, buitenvergaderruimte, buitenlunchruimte, uitnodiging tot bewegen aandacht voor stilte, geur, zicht, …
 • Fietstoegang personeel openstellen (bvb. alleen tijdens werkuren)
 • Permanente fiets- of voetgangersweg op perceelsgrens voorzien
 • Nieuwe doorsteek (wandel, fiets) doorheen onbebouwde delen van (landbouw)bedrijf of door een gebouw
 • De ingebuisde waterloop opnieuw ruimte geven: bovengronds en gekoppeld aan overstromings- en infiltratiezone
 • Buitenzonnewering natuur gebaseerd
 • Binnenruimte en infrastructuur delen met andere bedrijven, buurt en verenigingen: permanent of bepaalde dagdelen (overdag, nacht) of bepaalde dagen (vakantieperiode, vaste dagen in de week,…)
 • Diverse ruimtes delen en infrastructuur afstemmen: parking, ontvangstruimte, recreatieruimte, … inpandige cateringruimte met divers profiel over verschillende bedrijven: koffiebar, snelle hap, keuken met zaal voor een volwaardige maaltijd; makersruimte creëren, al dan niet met gebruik van machinepark of restmaterialen

Aan welke voorwaarden moet het project voldoen?

 1. ze gaan door in Vlaams Gewest;
 2. ze realiseren een netto-toename van de oppervlakte natuur;
 3. ze maken gebruik van natuurgebaseerde maatregelen;
 4. ze zetten in op klimaatadaptieve maatregelen;
 5. ze verhogen de biodiversiteit;
 6. ze realiseren een gedeeld en meervoudig ruimtegebruik waarbij de eindgebruiker(s) (een) KMO(‘s) is/zijn;
 7. bij de realisatie worden verschillende belanghebbenden betrokken in een co-creatie/participatief traject;
 8. ze laten toe te experimenteren en te leren door in te zetten op innovatie, hierbij is werkwijze even belangrijk als eindresultaat;
 9. de resultaten zijn inspirerend en stimulerend naar andere KMO’s in Vlaanderen.

Opgelet: Het project of een onderdeel van het project kan niet bestaan uit het uitvoeren van wettelijke verplichtingen en mag niet in strijd zijn met bestaande wetgeving. De financiering vormt geen garante op het bekomen van vergunningen.

Werkwijze:

 • Breng de bestaande toestand, knelpunten en potenties in beeld in samenhang met de omgeving
 • Verhoog ecosysteemdiensten
 • Perspectief doelgroep van gedeeld en meervoudig ruimtegebruik, maar verder kijken binnen participatieproces
 • Opletten met mengen gemotoriseerd verkeer vrachtverkeer vs met wandel- en fietslijnen
 • Meerwaarde groenblauw groter bij onderdeel netwerk en beleefbaar
 • Historische structuur als aanknopingspunt

De 10 kernkwaliteiten: een kader voor een kwaliteitsvolle inrichting en een optimaal beheer van de omgeving.

 • Gedeeld en meervoudig ruimtegebruik
 • Robuustheid en aanpasbaarheid
 • Herkenbaarheid, leesbaarheid en aantrekkelijkheid
 • Erfgoed en landschappen
 • Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit
 • Energetische aspecten
 • Klimaatbestendigheid
 • Gezondheid
 • Inclusief samenleven
 • Economische vitaliteit

Twijfel je over deze of andere subsidies of initiatieven? Of gehoord van een premie, maar lijkt het te ingewikkeld? Zoek je ondersteuning bij de opmaak van je subsidieaanvraag? Neem gerust contact op met ons, we helpen je graag verder. Zo bespaar je tijd en ben je zeker dat de aanvraag juist gebeurt.

 

 

terug naar overzicht

Tatyana Vitalyova

Subsidieadviseur
+32 (0)56 222 602

Gerelateerde artikels

Subsidies
19 april 2024 - Tatyana Vitalyova

Innovatieve Starterssteun: een nieuwe horizon voor startende ondernemingen

Dit programma is speciaal ontworpen om innovatieve startups met een sterk groeipotentieel een duwtje in de rug te geven.

Lees meer
Subsidies
19 februari 2024 - Tatyana Vitalyova

Oproep ontwikkelingsprojecten richting TRL- 8 (innovatie)

Vergevorderde O&O projecten >> ontwikkelingsprojecten richting TRL-8

Lees meer
Subsidies
19 februari 2024 - Tatyana Vitalyova

Subsidies ontwikkelingsproject (innovatie)

Een ontwikkelingsproject is een strategische inspanning die bedrijven ondernemen om innovatieve ideeën om te zetten in concrete, rendabele activiteiten.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!