Subsidies ontwikkelingsproject (innovatie)

Subsidies
19 februari 2024 - Tatyana Vitalyova

Subsidies ontwikkelingsproject (innovatie)

Deze projecten vereisen vaak substantiële ontwikkelingsinspanningen om een nieuw product, proces, dienst of concept te realiseren dat aanzienlijke voordelen oplevert voor het bedrijf. In Vlaanderen biedt VLAIO subsidieondersteuning voor ontwikkelingsprojecten die de economische groei en maatschappelijke impact stimuleren.

Concreet:

Ben jij ervan overtuigd dat jouw innovatieve idee haalbaar is en wil je hiermee aan de slag? Dan kan je steun aanvragen voor ontwikkelingsprojecten. Hierbij gaat het om innovaties (zoals nieuwe of vernieuwende producten, processen, diensten of concepten) waarbij extra kennis en vaardigheden vereist zijn en waar risico's en uitdagingen aan verbonden zijn.

Wie komt in aanmerking voor deze steun?

Alle ondernemingen, non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met operationele en/of economische activiteiten in het Vlaamse Gewest.

Hier zijn enkele kernpunten over wat een ontwikkelingsproject inhoudt:

Innovatie en impact: een ontwikkelingsproject richt zich op de ontwikkeling van een geheel nieuw of aanzienlijk verbeterd product, proces, dienst of concept. Het resultaat van het project moet een belangrijke impact hebben op de prestaties van het bedrijf, voornamelijk op korte termijn.

Onderbouwde Business Case: om in aanmerking te komen voor subsidie, moet een gedegen business case worden gepresenteerd. Dit omvat het identificeren en overwinnen van mogelijke obstakels, het aangeven van benodigde middelen en het voorspellen van de verwachte opbrengsten. Het doel is om aan te tonen dat de innovatie de positie van het bedrijf zal versterken, vooral binnen de eerste paar jaar na de succesvolle afronding van het project.

Innovatief idee en kennisverwerving: het project moet gebaseerd zijn op een innovatief idee dat leidt tot nieuwe kennis en inzichten. Vaak moeten bedrijven samenwerken met andere bedrijven of kennisinstellingen om deze kennis te verwerven en te ontwikkelen.

Afwijking van dagelijkse activiteiten: het ontwikkelingsproject moet duidelijk afwijken van de reguliere bedrijfsactiviteiten en gebruikelijke vernieuwingsprocessen. Het gaat om het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, inhoud, resultaten en/of risico's waarvoor nieuwe kennis moet worden opgebouwd.

Financiële planning: bedrijven moeten ook een kasstroomplan opstellen als ze vallen onder specifieke categorieën, zoals start-ups die niet langer dan drie jaar bestaat of een onderneming in moeilijkheden bent met een remediëringsplan. Dit plan toont de financiële impact van het VLAIO-project op bedrijfsniveau.

Meerwaarde voor Vlaanderen: in ruil voor de subsidie moet het project ook een meerwaarde bieden voor Vlaanderen, zoals economische investeringen en werkgelegenheid of maatschappelijke impact. Voor grote bedrijven moet het project aansluiten bij de strategische doelstellingen van het bedrijf en bijdragen aan het Vlaamse ecosysteem en beleidsprioriteiten.

Daarnaast: voor projecten ingediend vanaf 1 oktober 2022, moeten (mede)aanvragers die vallen onder de categorie van grote ondernemingen volgens de Europese kmo-definitie of energie-intensieve ondernemingen bij hun steunaanvraag een toelichting van het klimaatplan toevoegen.

Niet-steunbare activiteiten: er zijn bepaalde activiteiten die niet in aanmerking komen voor steun, zoals routinematige verbeteringen, algemene ondersteunende activiteiten, opleidingen die niet specifiek zijn voor het project, en activiteiten die gericht zijn op productie en marketing zonder relevante kennisopbouw.

Het succesvol aanvragen en uitvoeren van een ontwikkelingsproject vereist een grondige voorbereiding, inclusief een solide business case, een innovatief idee en een duidelijk plan voor kennisverwerving en impact. Verder zijn er ook een aantal vereiste bijlagen, zoals een projectbegroting.

Interessante bijlagen om door te nemen ter voorbereiding van je subsidieaanvraag (op voorhand, nog voor je van start gaat):

  • Technology readiness levels (TRL’s)
  • Beoordelingscriteria van VLAIO voor ontwikkelingsprojecten
  • Alle templates

Klik hier: Technology readiness levels (TRL’s)

Inhoudelijke vereisten:

De maximale lengte van het aanvraagdocument varieert afhankelijk van het gevraagde subsidiebedrag en het aantal betrokken bedrijfspartners.

Als het gevraagde subsidiebedrag minder dan € 500.000 bedraagt, mag het aanvraagdocument maximaal 30 pagina's bevatten, plus 5 extra pagina's voor elke bijkomende bedrijfspartner (onderaannemers tellen niet mee).

Als het gevraagde subsidiebedrag meer dan € 500.000 bedraagt, kan het aanvraagdocument maximaal 40 pagina's bevatten, inclusief figuren en tabellen, plus 5 extra pagina's voor elke bijkomende bedrijfspartner.

In uitzonderlijke gevallen, met zeer omvangrijke en complexe projecten, kan de limiet voor het toevoegen van figuren en tabellen worden overschreden, maar het tekstgedeelte moet beperkt blijven tot maximaal 40 pagina's.

Personeelsleden waarvoor je gebruik maakt van de specifieke maatregel van gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor een Young Innovative Company (YIC), kunnen per 1 januari 2022 niet meer op een projectbegroting voor haalbaarheidsstudies, onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten worden opgenomen.

Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bedraagt minimaal 25.000 euro en maximaal 3.000.000 euro. Het basissteunpercentage is 25% van de aanvaarde projectbegroting (personeels-, overhead- en werkings-, rechtstreekse investeringskosten en externe prestaties). Voor samenwerkingsverbanden, middelgrote en kleine ondernemingen gelden hogere percentages. Het totale steunpercentage is in elk geval beperkt tot 50%.

Deadlines:

De aanvraagperiode voor ontwikkelingsprojecten heeft geen vaste jaarlijkse deadlines, maar projecten kunnen ten vroegste beginnen op de eerste dag van de maand volgend op de indiening van de aanvraag.

Het is belangrijk om te weten dat de aanvraag in het Nederlands of Engels moet worden opgesteld en dat er aanvullend nog heel wat specifieke criteria zijn waaraan de aanvragen moeten voldoen om als ontvankelijk te worden beschouwd. Als er bijkomende info vereist is om aan deze criteria te voldoen, moet deze binnen 5 werkdagen na het verzoek worden verstrekt, anders wordt de aanvraag als onontvankelijk beschouwd.

Bij positieve beslissing treedt de subsidieovereenkomst in werking. Je ontvangt per mail de beslissing tot subsidietoekenning die de essentiële projectinformatie vermeldt (maximum subsidiepercentage en -bedrag, startdatum, duur, doelstellingen, …) en eventuele bijzondere voorwaarden, alsook data en rapporteringsverplichtingen.

De gewijzigde procesflow voor indiening van het financieel eindverslag waarbij beroep wordt gedaan op een accountant of een bedrijfsrevisor (de beroepsbeoefenaar) is van toepassing voor bedrijven die na 1/07/2021 een projectaanvraag hebben ingediend met uitzondering van: 

  • bedrijven/kennisinstellingen die eerder afspraken hebben gemaakt met VLAIO rond het gebruik van brutolonen voor personeelscategorieën
  • organisaties die werken met overheidsbarema’s

Twijfel je over deze of andere subsidies of initiatieven? Of gehoord van een premie, maar lijkt het te ingewikkeld? Zoek je ondersteuning bij de opmaak van je subsidieaanvraag? Neem gerust contact op met ons, we helpen je graag verder. Zo bespaar je tijd en ben je zeker dat de aanvraag juist gebeurt.

 

 

terug naar overzicht

Tatyana Vitalyova

Subsidieadviseur
+32 (0)56 222 602

Gerelateerde artikels

Subsidies
19 februari 2024 - Tatyana Vitalyova

Subsidies ontwikkelingsproject (innovatie)

Een ontwikkelingsproject is een strategische inspanning die bedrijven ondernemen om innovatieve ideeën om te zetten in concrete, rendabele activiteiten.

Lees meer
Subsidies
10 januari 2024 - Tatyana Vitalyova

Haalbaarheidsstudie (innovatie)

Wat wordt bedoeld met een O&O haalbaarheidsstudie?

Lees meer
Subsidies
27 juli 2023 - Tatyana Vitalyova

Naar een Duurzame Toekomst in de Zorgsector: Vlaanderen Circulair lanceert Gerichte Call voor Circulaire Zorg in 2023

Deze oproep is gericht op samenwerkingsprojecten/partnerschappen die een concrete bijdrage willen leveren aan meer circulaire businessmodellen voor de zorg.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!