Uitdoofregeling forfaitaire BTW-plichtigen

27 april 2022 - Ronny Veys

Uitdoofregeling forfaitaire BTW-plichtigen

In bepaalde sectoren kan een ondernemer natuurlijk persoon een beroep doen op de forfaitaire regeling inzake BTW. Vanaf 1 januari 2028 is het echter over en uit voor die BTW-regeling. Het gaat hierbij om een uitdoofscenario in die zin dat BTW-plichtigen die de regeling thans toepassen, er nog gebruik van kunnen blijven maken tot die datum. Starters kunnen vanaf 1 januari 2022 niet meer opteren voor de regeling.

Forfaitaire BTW-regeling

Voor wie gebruik maakt van de forfaitaire BTW-regeling wordt de BTW niet berekend op de reële omzet maar op basis van een forfaitair bepaald omzetbedrag. De berekening van die forfaitaire omzet wordt bepaald door de Administratie in overleg met de desbetreffende sector. Bij bv. kappers gaat het om een forfaitair bepaald aantal werkuren tegen een bepaald uurtarief, terwijl het bij caféhouders (voorzover die niet met een ‘witte’ kassa werken) en slagers gaat om een forfaitair bepaalde verkochte hoeveelheid van bepaalde producten vermenigvuldigd met een prijs per eenheid. De forfaitaire regeling is optioneel, men is dus niet verplicht om het toe te passen.

Voorwaarden

De forfaitaire regeling staat enkel open voor natuurlijke personen die bovendien actief moeten zijn binnen bepaalde sectoren. Daarenboven mag de jaarlijkse omzet niet meer bedragen dan 750.000 EUR (exclusief BTW). Ook moet die omzet voor minstens 75% bestaan uit handelingen waarvoor geen verplichting geldt tot het uitreiken van een factuur.

Waarom afgeschaft?

De reden daartoe is dat enkel BTW-plichtigen in bepaalde sectoren de forfaitaire BTW-regeling konden inschakelen. Na een forse inperking van die sectoren in 2018, wordt de afschaffing verantwoord door het gegeven dat de structuur van de forfaitaire regelingen achterhaald is en niet meer beantwoordt aan de realiteit en de wijze waarop de betrokken activiteiten worden uitgeoefend, in het bijzonder omdat de overgrote meerderheid van de betrokken belastingplichtigen over een efficiënte kassa beschikt waarin hun ontvangsten worden geregistreerd (Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp).

Uitdoofregeling

Om bestaande forfaitaire BTW-plichtigen de tijd te geven zich aan te passen aan het ‘gewone’ BTW-regime, is de afschaffing van de forfaitaire regeling pas voorzien op 31 december 2027. Vanaf 1 januari 2028 kan de regeling niet meer gebruikt worden. Hier moet wel een kanttekening bij gemaakt worden vermits startende ondernemingen zich nu alvast niet meer op de forfaitaire regeling kunnen beroepen (om dan vanaf 2028 over te stappen naar de normale BTW-regeling). Een overstap van de kleine ondernemersregeling inzake BTW, voor wiens jaaromzet niet hoger is dan 25.000 EUR (exclusief BTW), naar de forfaitaire BTW-regeling is ook niet meer mogelijk.

Wat is het alternatief?

Bestaande forfaitaire BTW-plichtigen hoeven uiteraard niet te wachten tot 1 januari 2028. Indien zij dit wensen, kunnen zij daarvoor reeds de overstap maken. Dit heeft tot gevolg dat ze periodiek (op kwartaal- of maandbasis) BTW-aangiften moeten indienen, enz. Indien aan de voorwaarden terzake is voldaan, kan overwogen worden om over te stappen naar de kleine ondernemersregeling inzake BTW. Voordeel van die regeling is dat er geen periodieke BTW-aangiften moeten ingediend worden, aan de andere kant is er geen BTW-aftrek mogelijk op de aankoopfacturen.

terug naar overzicht

Ronny Veys

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Gerelateerde artikels

Subsidies
19 februari 2024 - Tatyana Vitalyova

Subsidies ontwikkelingsproject (innovatie)

Een ontwikkelingsproject is een strategische inspanning die bedrijven ondernemen om innovatieve ideeën om te zetten in concrete, rendabele activiteiten.

Lees meer
Subsidies
10 januari 2024 - Tatyana Vitalyova

Haalbaarheidsstudie (innovatie)

Wat wordt bedoeld met een O&O haalbaarheidsstudie?

Lees meer
Accountancy
27 december 2023 - Stefan Ghijsen

Fijne feesten en een warm en mooi 2024 gewenst!

Alaska wenst u fijne feesten en een mooi en warm 2024!

 

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!