Uw kilometerheffing doorrekenen: met of zonder btw

Accountancy, Audit
18 juli 2016 - Serge Mesotten

Uw kilometerheffing doorrekenen: met of zonder btw

Sinds 1 april 2016 dient er in België een kilometerheffing betaald te worden voor voertuigen met een maximale toegelaten massa van minstens 3,5 ton die rijden op ringwegen, autosnelwegen en bepaalde belangrijke gewestwegen. In principe betreft dit een belastingheffing waarop geen btw moet gerekend worden, of zijn daar toch uitzondering op?

De kilometerheffing is in de plaats gekomen van het zgn. Eurovignet, althans voor het gebruik van het Belgisch wegennet. Waar vroeger het Eurovignet enkel verplicht was voor voertuigen met een maximale toegelaten massa (MTM) van minstens 12 ton, wordt de grens voor de kilometerheffing veel lager gesteld. Vanaf een MTM vanaf 3,5 moet dan een On Board Unit worden aangeschaft die de kilometers op voornoemde wegen dan automatisch zal registeren. Per afgelegde kilometer moet u een kilometerheffing betalen. Ze is van toepassing in de 3 gewesten, nl. het Vlaams, Waals en Brussel Hoofdstedelijk gewest.

Voor de toepassing van het Eurovignet diende het voertuig exclusief voor vervoer bestemd te zijn. Vanaf het moment dat er een gemengd gebruik was, bijv. als werktuig leidde dit vaak tot discussies omtrent de al dan niet onderwerping aan het Eurovignet. Voor de kilometerheffing is die uitsluitende vervoersbestemming in principe niet relevant. Zodra er goederen vervoerd kunnen worden en de MTM meer dan 3,5 ton bedraagt, is de kilometerheffing van toepassing. Toch werd recentelijk beslist dat voertuigen van meer dan 3,5 ton die dienst doen als werkvoertuig geen kilometerheffing moet betalen voor zover ze geen goederen vervoeren. Concreet gaat het om mobiele kranen, en hoogtewerkers, graafmachines, bulldozers, dumpers en betonpompen zonder mixer.

Het opmerkelijke aan de kilometerheffing is dat die in Vlaanderen en in Brussel als een belastingheffing wordt aangemerkt waarop geen btw moet betaald worden, terwijl ze in Wallonië het karakter van een vergoeding heeft waarop dan 21% btw moet betaald worden. In principe dient die belastingheffing gedragen te worden door de persoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven bij het DIV (meestal de transporteur zelf).

Gaat de transporteur die kilometerheffing (belasting) doorrekenen in het kader van een algemene vervoersopdracht, dan zal die heffing dezelfde btw-behandeling volgen als de vervoersdienst. Dit betekent dus concreet dat bij doorrekening aan een Belgische onderneming (met Belgische btw-nummer) in het kader van de vervoersopdracht ook btw zal moeten gerekend worden op de kilometerheffing. Wordt daarentegen de vervoersopdracht gefactureerd aan een buitenlandse onderneming (met buitenlands btw-nummer), dan moet er geen btw in rekening worden gebracht. Vervoerdiensten gefactureerd aan een buitenlands btw-nummer vallen immers onder de algemene B2B-verleggingsregel. Het is m.a.w. de buitenlandse onderneming die dan zelf de btw in rekening moet brengen.

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

Accountancy, Audit
1 oktober 2016

Geen klantenlisting meer voor een zgn. kleine ondernemer?

Valt u onder de btw-vrijstellingsregeling voor een zgn. kleine ondernemer, dan bent u vrijgesteld van een aantal btw-verplichtingen zoals het indienen van btw-aangiften. 

Lees meer
Accountancy, Audit
28 september 2016 - Dominique Berteloot

Duidelijkheid over de gespreide taxatie van een zgn. gedwongen meerwaarde

Gespreide wat?

Lees meer
Accountancy, Audit
25 juli 2016 - Serge Mesotten

Btw-vrijstelling voor kostdelende verenigingen aangepast

Een groepering die georganiseerd is in een zgn. kostendelende vereniging kan genieten van een btw-vrijstelling indien de voorwaarden daartoe vervuld zijn. Sinds 1 juli 2016 werden die voorwaarden echter aangepast om die meer in overeenstemming te brengen met de Btw-richtlijn. We lichten de voornaamste wijzigingen toe.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!